Handleiding BT2

Een vereniging kan zelf een trainersopleiding BT2 verzorgen. Eventueel kan dit ook samen met een andere vereniging. Lees hiervoor eerst alle informatie over de opleiding op de site van de NBB onder Opleidingen.

De Rayon commissie opleiding en talentontwikkeling houdt toezicht op de afwikkeling van de interne opleiding.

Wanneer een vereniging een opleiding in eigen beheer wil starten, is het verstandig om eerst contact op te nemen met Ben Wiersema, de contactpersoon voor opleidingen van de NBB in Rayon Noord.

Concept opleiden

De opleiding is praktijkgericht, dus het uitvoeren van de opdrachten en het lesgeven vindt binnen de eigen trainingstijd plaats.

1. Praktijkbegeleider en leercoach

De kandidaten worden op het trainingsveld begeleid door een praktijkbegeleider, die ook voor feedback zorgt. Dit is een eis. De praktijkbegeleider is een ervaren trainer die werkzaam is binnen de vereniging. Eén of meer leercoaches sturen het leerproces. Kijk voor de taakomschrijving van de praktijkbegeleider en de leercoach op de NBB-site. Bij een BT2 opleiding mogen de experts (Leercoach, praktijkbegeleider, workshopleider) alle rollen vervullen. Dus een leercoach mag ook tegelijkertijd een praktijkbegeleider en / of inleider op een workshop zijn.

2. Informatiebijeenkomst

De opleiding moet altijd starten met een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst kan indien gewenst ook worden verzorgd door bemiddeling van de Rayon Commissie Opleiding & Talentontwikkeling (RCOT). Dit laatste is aan te bevelen, te meer omdat er ook een begin wordt gemaakt met het werken aan de portfoliomap.

3. Opleidingsmateriaal

Het opleidingsmateriaal (inclusief de readers) voor BT2 is te downloaden van de site van de NBB. Het BT2-cursusboek is via de NBB te bestellen.

4. Trainingsvoorbereiding

Alle trainingen moeten worden voorbereid op het officiële lesgeefformulier. De kandidaten moeten iedere maand twee gegeven trainingen mailen naar / of afgeven aan een praktijkbegeleider / leercoach. Het lesgeefformulier is te downloaden van de NBB-site.

5. Maandelijkse workshop

De vereniging organiseert iedere maand een workshop met als leidraad de inhoud van de workshopdocumenten BT2 (onderdeel van het opleidingsmateriaal). De workshop les/ leidinggeven wordt gegeven door een expert met een onderwijsbevoegdheid. De workshop waarin sportgezondheidsleer (SGL) aan de orde komt wordt gegeven door bijvoorbeeld een fysiotherapeut. De overige workshops kunnen worden gegeven door deskundige trainers, die werkzaam zijn binnen de vereniging. Wanneer de vereniging niet beschikt over deskundige trainers, kan ook een NBB docent worden ingehuurd om de workshops te geven. (Deze docent wordt betaald door de vereniging. Kosten € 23,00 per uur.)

Extra mogelijkheden om kennis te vergaren:
De Rayon Commissie Opleiding en Talentontwikkeling verzorgt regelmatig workshops, die worden gegeven door ervaren trainers /coaches (specialisten/experts). Ook hier kunnen de leden die een interne opleiding volgen hun kennis halen. (Bespreek dit met de leercoaches.) Publicatie van de workshops is te vinden op de sites van Rayon Noord / NBB.

6. 1e Intervisiebijeenkomst

Organiseer na twee workshops een intervisiebijeenkomst, waarbij cursisten vragen kunnen stellen aan elkaar en aan de leercoach /praktijkbegeleider. Bespreek hier ook de vorderingen van het leren. De ontwikkeling is te zien in de portfoliomap

7. Wedstrijdverslagen

Laat de kandidaten twee wedstrijdverslagen maken van zelf gecoachte wedstrijden. Vraag ook om opmerkingen van bijvoorbeeld een ouder, teamgenoot of speler en voeg een kopie van het wedstrijdsheet toe aan de portfoliomap.

8. Activiteit

Kandidaten dienen mee te helpen bij een activiteit van de vereniging. De kandidaat moet hiervan een verslag of bewijs overleggen en dient deel te hebben genomen aan een evaluatiebijeenkomst van de uitgevoerde activiteit. (De kandidaat beschrijft vooral zijn / haar rol bij het uitvoeren van de activiteit.) Het bewijs wordt getekend door iemand van het bestuur (opdrachtgever).

2e Intervisiebijeenkomst
Organiseer voor de laatste workshop een tweede intervisiebijeenkomst om vast te stellen of de kandidaten rijp zijn voor de aanvraag van de Proeve van Bekwaamheid (PvB). Dit houdt in dat de portfoliomap bijna klaar moet zijn.

9. Proeve van Bekwaamheid

Lees het toetsplan dat op de site van de NBB staat gepubliceerd door om een beeld te krijgen van de eisen voor een PvB (examen). De kandidaat vraagt de PvB (het examen) zelf aan. Dit kan digitaal.

10. F-diploma

De kandidaten moeten aan het eind van hun opleiding beschikken over een scheidsrechter F-diploma.

11. Afronding

Voorwaarden
Het verschuldigde bedrag (zie kopje Kosten) voor de af te leggen PvB’s is overgemaakt aan de NBB en het aanvraagformulier voor het afleggen van de PvB’s is opgestuurd naar het NBB bureau. De portfoliomap is ingeleverd op het Rayonbureau aan de Oosterhamrikstraat 117 te Groningen. (Via e-mail aangeven bij b_wiersema@hotmail.comBen Wiersema dat de map is ingeleverd op het bureau.)

Voorbereiding
De RCOT (De mappen zijn op het kantoor ingeleverd) neemt contact op met de NBB over het versturen /ophalen van de mappen om ze te laten beoordelen door een PvB-beoodelaar van de NBB. (Meestal is dat een expert die in Rayon Noord woont.)

Planning van de praktijk PvB’s
De vereniging maakt in overleg met de NBB (zie aanvraagformulier) een planning voor het uitvoeren van de praktijk PvB’s: locatie, datum en tijd. (De verenging bepaalt de locatie, tijd en datum).

Verzoek aan de vereniging: plan de praktijk PvB’s op één avond. (Bij veel deelnemers misschien op 2 avonden).

Kosten
De vereniging betaalt alleen de kosten van de PVB’s. PvB portfolio € 50,00 (per portfolio), PVB praktijk € 75,00 (per les).

Eventueel in te huren NBB docenten: € 23,00 per uur.

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding kun je contact opnemen met Ben Wiersema, lid van de Rayon Commissie Opleiding & Talentontwikkeling / ontwikkelaar opleidingen NBB, via telefoon 0599-619430. Kijk ook regelmatig op de website van de NBB onder het kopje Opleidingen.