LICENTIEBELEID COACHES NBB RAYON NOORD SEIZOEN 2012-2013

Inleiding

Het licentiebeleid voor trainers/coaches binnen Rayon Noord is ingevoerd met ingang van het seizoen 2004-2005. De reglementen zijn gebaseerd op de NBB Reglementen Trainers en Coaches en op een voorstel van de Bonds Commissie Opleidingen aan het Bondsbestuur inzake de invoering van een licentiebeleid voor trainers/coaches. Dit licentiebeleid is destijds aangenomen en vastgesteld. Met ingang van het seizoen 2008-2009 moeten alle verenigingen aan het licentiebeleid voor trainers/coaches voldoen.

Doelstelling

De invoering van dit beleid moet bijdragen aan de verbetering van het basketball door gekwalificeerde trainers/coaches. Het NBB Reglement voor Trainers en Coaches richt zich op gelicenseerde coaches in de hoogste klassen van de aangeboden competities. Rayon Noord legt meer de nadruk op gelicenseerde trainers/coaches van de jeugd.

Dispensatiebeleid

Kan een vereniging niet aan de licentie-eis voldoen, dan dient de vereniging via de RCOT (Rayn Commissie Opleiding en Talentontwikkeling) een dispensatieverzoek in te dienen bij het Rayonbestuur. Een voorwaarde voor dispensatie is dat de betreffende coach een aangeboden trainersopleiding gaat volgen om alsnog aan de licentievoorwaarden te voldoen. Bij het niet volgen van de aangeboden cursus komt de dispensatie te vervallen.
Indien in het seizoen van dispensatie geen geschikte trainersopleiding wordt aangeboden, kan de desbetreffende coach voor het volgende seizoen opnieuw dispensatie aanvragen bij het Rayonbestuur. Dispensaties worden voor maximaal één wedstrijdseizoen verleend. De vereniging dient ieder seizoen opnieuw dispensatie aan te vragen.

Jeugdbeleid/begeleiding

Dispensatie kan ook verleend worden op basis van jeugdbeleid/begeleiding binnen de vereniging, bijvoorbeeld als een vereniging besluit om gediplomeerde trainers/coaches op de jeugd te zetten (in plaats van op de senioren) om tot een betere en optimale opleiding te komen.
In dit geval zal er automatisch dispensatie verleend worden, mits duidelijk aangegeven op het G-formulier.

Coaches met een door Rayon Noord verleende dispensatie om in de klassen waarvoor een licentie vereist is te mogen coachen, zijn verplicht om aan een eerstvolgende door de NBB georganiseerde cursus deel te nemen. Zo niet, dan treedt het sanctiebeleid alsnog, met terugwerkende kracht in werking.

Voor deelname aan een door de vereniging georganiseerde interne trainerscursus gelden andere regels. Bij een interne cursus is het moment van aanvraag voor een Proeve van Bekwaamheid (PVB) bij de NBB bepalend voor het verlenen van een eventuele dispensatie.

Licentie-eisen 2012-2013

klasse
licentie
Rayon Hoofdklasse Heren Senioren 1 A of BT3
Ryaon Hoofdklasse Dames Senioren 1 A of BT3
Meisjes U18 t/m U22 1e klasse A of BT3
Jongens U16 t/m U22 1e klasse A of BT3
Teams SMB-project A of BT3
Rayon Hoofdklasse Heren Senioren 2 JTB of BT2
Rayon Hoofdklasse Dames Senioren 2 JTB of BT2
Jongens U14 1e klasse JTB of BT2
Meisjes U14 t/m U16 1e klasse JTB of BT2
Overige (kern)klassen geen

Indien een ploeg naar een klasse promoveert waarvoor een hogere licentie is vereist, kan de club gedurende maximaal drie jaar, telkens voor een jaar, , ontheffing aanvragen voor de hierboven bepaalde licentie-eisen voor zover de trainer/coach blijft gehandhaafd.
Een coach dient zich altijd te kunnen legitimeren. Wanneer hij of zij dit niet kan, mag hij of zij niet op het wedstrijdformulier worden gezet of plaats nemen op de spelersbank. Een coach dient lid te zijn van de Nederlandse Basketball Bond.

De Coach-Licentie kan na het behalen van een trainersdiploma worden aangevraagd bij de NBB via het 'aanvraagformulier licentie'.

 

 

OPGAVE TRAINERS/COACHES

De vereniging dient maandag 18 juni 2012 voor 12.00 uur opgave te doen van alle teams met de daarbij behorende trainers en coaches met de daarbij voorgeschreven geldige licentie. Dus óók voor de teams spelende in klassen waarvoor geen licentie nodig is. Mocht een vereniging het formulier niet tijdig indienen, dan wordt een sanctie opgelegd. Indien zich onverhoopt een probleem voordoet waardoor een vereniging het formulier niet tijdig kan opzenden, dan dient de vereniging contact opg te nemen met bestuurslid Technische zaken, Jan de Jong, tel. 06-51796033. Er wordt dan op korte termijn een gesprek gepland om de problemen op te lossen. Ook bij het te laat melden van problemen waardoor het formulier niet op tijd is ingediend, wordt een sanctie opgelegd.

Bij de laatst gehouden voorzittersvergadering is het beleid in hoofdlijnen besproken. De RCOT wijst er met klem op dat de coach in het bezit dient te zijn van een geldige en niet verlopen licentie (diploma alleen volstaat niet). Bij het niet in bezit zijn van een geldige licentie wordt een sanctie opgelegd. Een licentie kan worden aangevraagd bij de NBB te Nieuwegein via het 'aanvraagformulier licentie'.

Meer informatie bij Jan de Jong, tel. 06-517 96 033.