Wat te doen bij een D-fout

Wat moet je doen als een coach of speler een D-fout heeft opgelopen bij een competitiewedstrijd?
Een paar belangrijke punten uit de algemene bepalingen bij de Tuchtrechtspraak:

A.4.a.
Lid 1. Je kunt de bescheiden per brief, fax of e-mail naar de TGC en Commissie van Beroep verzenden.
Lid 2. De afzender is verantwoordelijk voor de tijdige ontvangst door het bondsbureau.
Lid 3. Of aan de in het reglement vermelde termijnen is voldaan, wordt beoordeeld op basis van de datum van ontvangst.
Lid 4. Per fax of e-mail aangeleverde bescheiden moeten binnen 3 werkdagen na ontvangstdatum ook per brief op het bondsbureau ontvangen zijn.
Lid 5. Is aan het gestelde in lid 4 niet voldaan, dan kunnen de TGC of de Commissie van Beroep oordelen dat de bescheiden niet zijn ontvangen dan wel dat de in de reglementen genoemde termijnen zijn overschreden.

A.47. Het aanhangig maken van de zaak, algemeen
lid 1. Een zaak wordt aanhangig gemaakt door:
a. een aantekening van een diskwalificerende fout, verwijdering van het speelveld of spelersbank, aangetekend op het scoreformulier bij een bindende wedstrijd (strafzaak)
b. een bij de TGC gedane aangifte door de scheidsrechter, NBB-commissaris, voorzitter van de TGC of voorzitter van een kamer (strafzaak).

A.48 Het aanhangig maken van overtredingen van de wedstrijdbepalingen (strafzaak)
Lid 4. Zowel bij de aangifte als bedoeld in A.47.1.a als bij de aangifte als bedoeld in de A.47.1.b dienen de beide scheidsrechters en de gedaagde of de club, wanneer deze zelf gedaagde is, binnen 3 werkdagen na afloop van de wedstrijd, schriftelijk een rapport respectievelijk zienswijze op het gebeurde in, bij de secretaris van de TGC, per adres het bondsbureau van de NBB.
De club van de gedaagde, indien de club niet zelf gedaagde is, heeft het recht, of de plicht indien zij daartoe wordt verzocht door de TGC, een verklaring in te zenden binnen 3 werkdagen na afloop van de wedstrijd respectievelijk na ontvangst van het schrijven van de TGC, bij de secretaris van de TGC, per adres van het bondsbureau van de NBB.
Het niet of niet tijdig indienen van de rapporten respectievelijk zienswijzen door de hiervoor bedoelde personen of club staat behandeling van de zaak niet in de weg.

Klik hier voor het volledige Reglement tucht- en Geschillenrechtspraak. Vierde van onderen staat het reglement van de TGC.